Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Provozovatelem e-shopu je :

SportOVA s.r.o.
Pavlovova 44
700 30 Ostrava
IČ 04483731
DIČ CZ04483731
Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě pod značkou C 63790

Číslo účtu: FIO Ostrava 
CZ: 2300882550/2010
IBAN: CZ9320100000002300882550
BIC: FIOBCZPPXXX

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě domishsport.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

I. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu domishsport.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se s nimi seznámil, a že s nimi souhlasí.

 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím (přejímka poštovního balíku, osobní převzetí).

 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů ve formuláři a náležitostí.

 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, nebo dodací adresa při dodání spediční službou, nebo jiné místo určené v objednávce, jako např. osobní převzetí v místě provozovatele.

 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny.

 6. Vyplněním a odesláním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu domishsport.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a k případnému zasílání novinek.

 7. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na požadovaný bankovní účet.

 8. Nabídka je platná po dobu 5 pracovních dní od data vystavení.

II. Doba dodání

 1. Zboží bude zvolenému dopravci předáno dle doby dodání uvedené u zboží. V případě, že je součástí objednávky více různých položek, tak dle nejdelší lhůty dodání. Doba dodání je započítávána ode dne zadání zakázky v řádných pracovních dnech. Pokud není uvedeno jinak.

 2. V případě platby bezhotovostním převodem, bude dle uvedené doby dodání u zboží, či nejdelší doby dodání ( v případě, že objednávka obsahuje více položek ) v řádném pracovní dni ode dne připsání platby na požadovaný bankovní účet.

 3. Zboží je odesíláno s termínem dodání následující pracovní den. Za tento termín odpovídá zvolený dopravce, nikoli provozovatel eshopu.

 4. Pokud bude objednáno větší množství zboží, na které nebude mít provozovatel aktuálně skladem, nebo není-li distribuce do uvedené lhůty technicky možná, oznámí toto objednateli a dohodnou spolu náhradní termín dodání. Provozovatel poté upraví objednávku v systému a tuto skutečnost připíše k objednávce.

 5. Pokud zákazník požaduje dodání do ciziny, řídí se doba dodání a způsob úhrady hlavou III.

III. Dodání zboží do zahraničí

 1. Internetový obchod DoMishSPORT.cz momentálně neumožňuje dodání zboží na zahraniční adresy.

IV. Vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy)

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, poslat zpět v zákonem stanovené lhůtě. Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku formou bankovního převodu na určený účet.

Provozovatel nevrátí finanční prostředky za personifikované části výrobků.

V případě uznání reklamace, nebo vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu, bude finanční vyrovnání provedeno do 30 dnů bezhotovostní platbou.

V. Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu kupujícího. Tato povinnost se však nevztahuje na objednávku, ze které je zřejmé či pravděpodobné, že kupující zboží neodebere a platbu neprovede.

 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

 3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

 4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

 5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

VI. Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného a balného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením (vyjma objednávek v rámci Evropské unie, kdy bude objednávka upravena tak, že bude odstraněno DPH, bude upraveno haléřové vyrovnání a bude připočteno mezinárodní poštovné dle ceníku). Právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem řádného zaplacení kupní ceny.

 3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku, pokud zboží ještě není vyrobeno nebo již přijato do výroby.

 4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

VII. Doprava zboží

 1. Poštovné za objednané zboží se řídí platným ceníkem na portálu adrese www.domishsport.cz.

 2. Zákazníkům je zboží

  1. zasíláno na dobírku v tuzemském nebo mezinárodním balíku spediční firmou, nebo

  2. zasíláno běžným způsobem spediční firmou při platbě předem, platební kartou, nebo na fakturu, nebo

  3. předáno jiným způsobem dohodnutým v objednávce.

VIII. Doprava zboží v rámci reklamace a výměny

 1. Vyměněné i vyreklamované zboží zasíláme doporučeným balíkem spediční firmou.

 2. Poštovné není fakturováno v případě výměny zboží v rámci reklamačního řízení při uznané reklamaci.

 3. V jiném případě (např. při výměně barvy, velikosti apod.) je poštovné a balné uplatňováno formou dobírky.

IX. Objednávky přijímané přes obchodního zástupce

 1. Pokud zákazník objednává služby portálu přes obchodního zástupce domishsport.cz, předáním objednávky souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

 2. Veškeré náležitosti dodání, platby, barev, slev aj. dohodne zákazník s obchodním zástupcem.

 3. Reklamace a dotazy směřuje zákazník na svého obchodního zástupce.

X. Slevy

 1. Slevové kupony:

  1. Má-li ke svému účtu zákazník slevový kupon, nebo má-li kupon v papírové nebo elektronické podobě, je možné jej uplatnit dle podmínek na něm uvedeným a obchodních podmínek při odeslání objednávky.

  2. Po expiraci kuponu, nebo není-li kupon evidován k účtu zákazníka, ale cizímu účtu, nebude sleva poskytnuta.

  3. Kupon se po použití deaktivuje.

 2. Automatické slevy:

  1. Jsou poskytovány automaticky.

 3. Speciální slevy:

  1. Jsou poskytovány na základě dohody.

  2. Výše slev závisí na výsledku posouzení klienta.

 4. Na uznání slev nevzniká právní nárok.

 5. Slevy nelze uznat zpětně.

XI. Jiná ustanovení

 1. Provozovatel nenese odpovědnost v případě, kdy zákazník zboží použije v rozporu s platnými právními předpisy, nebo jeho použitím někomu způsobí škodu.

 2. Veškeré texty uvedené na stránkách mají pouze informativní charakter.

XII. Reklamační řád

 1. Reklamační řád popisuje zásady a principy uplatňované při reklamaci dodávaného zboží. Tento reklamační řád nevylučuje ani neomezuje jakákoliv závazná zákonná práva zákazníka nebo jakákoliv práva zákazníka vůči prodávajícímu.

 2. Jestliže se během záruční lhůty vyskytne na výrobku záruční vada zejména způsobená chybnou konstrukcí, zpracováním nebo materiálem, bude při splnění následujících podmínek vadný výrobek (nebo jeho součást či díly) bezplatně opraven nebo vyměněn za nový. Spotřebitel má také právo na odstoupení od smlouvy v případech, které stanoví zákon. Reklamovaný výrobek nebo jeho reklamovaná část musí být kompletní nejlépe v původním obalu, případně jinak vhodně zabalen. Záruka poskytovaná prodávajícím se nevztahuje na poškození způsobené ohněm, vodou, statickou elektřinou nebo jinou živelnou událostí, nesprávným používáním výrobku, běžným opotřebením, mechanickým poškozením nebo neodborným nastavením, modifikací, opravou nebo nesprávným způsobem použití neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice. Záruka se též nevztahuje na poškození výrobku skladováním mimo rozsah teplot od -20°C až 45°C, pokud je tak blíže uvedeno v příslušné dokumentaci výrobku.

 3. Dodavatel se zavazuje provést vyřízení reklamace nejpozději do 30-ti dnů ode dne převzetí uplatnění reklamace včetně reklamovaného zboží.

  Reklamace musí obsahovat:

  název reklamovaného zboží

  - konkrétní popis závady

  - reklamovaný výrobek nebo reklamovaná část

  - doporučujeme též přiložit záruční list (u příslušenství je záručním listem doklad o koupi - stačí kopie)

  - adresu kam zaslat vyřízenou reklamaci a kontakt na Vás (telefon, email na Vás)

  Aby mohla být reklamace urychleně vyrízena doporučujeme zaslat všechny výše uvedené informace a doklady. Reklamované zboží je nutné dopravit k nám jakýmkoliv způsobem na naši adresu. Zpět bude opravený výrobek dopraven na naše náklady. Před odesláním nás však kontaktujte s oznámením reklamace.

  Reklamaci zasílejte na:
  SportOVA s.r.o.
  Pavlovova 44
  70030 Ostrava

   

  V případě dotazů nás kontaktujte 
  email: info@domishsport.cz
  telefon: 773 556 051

  domishsport.cz si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek bez udání důvodu. Na již uzavřenou kupní smlouvu se vztahují obchodní podmínky platné v době jejího uzavření.

  ODPOVĚDNOST ZA VADY
  Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků, či lhůt uvedených na fakturách nebo dodacích listech.

  Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění.

  V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující může přednostně uplatňovat zajištění opravu přímo u nejbližšího autorizovaného střediska provádějícího záruční opravy daného výrobku. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající.

  Seznam servisních středisek je obvykle uveden v záručním listu nebo na samostatné příloze. V případě, že tento seznam není uveden, prodávající na požádání kupujícího sdělí adresu na nejbližší autorizované servisní středisko.

   

  Pokud je zjištěno kupujícím při dodání zboží, poškození obalu či zboží při dopravě, doporučujeme takové zboží odmítnout převzít nebo vyhotovit spolu s přepravní firmou záznam o poškození.

  Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

  Není-li kupující spotřebitel je povinen zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve - bezprostředně při jeho převzetí, to znamená při dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Spotřebiteli je ve vlastním zájmu doporučen obdobný postup s ohledem na fakt, že při převzetí věci svým podpisem přepravního listu mimo jiné potvrzuje vnější bezvadnost zásilky. S ohledem na podepsaný přepravní list bude následně případná reklamace vnějšího stavu zásilky vyřízena.

  Záruční doba pro osoby, které používají výrobek za účelem podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

XIII.    Platba přes službu Twisto

Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČ: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO “. V případě, že Kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne doručení zboží. K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží Kupujícím nebo využitím služby „Twisto“. Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení platby Twistem, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO “.

XIV. Platnost podmínek

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. března 2008 a jsou závazné pro obě smluvní strany v aktuálním znění.

EET
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Sídlo společnosti
SportOVA s.r.o.
Pavlovova 44
70030 Ostrava

IČ: 04483731
DIČ: CZ04483731

V Ostravě dne 1.června 2016 
Ing.Oborný Tomáš, jednatel